ข่าว

ประกันสังคมเดือนสิงหาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่

ประกันสังคม

สำหรับผู้ที่ต้องจ่ายเงินประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2565 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มีคำถามมาว่าเดือนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่?

หลังจากที่ประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบประกันสังคม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ซึ่งล่าสุดผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะต้องจ่าย เงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม แบบเต็มจำนวนใหม่

ประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่ ?

ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เป็นจำนวน 5% ต่อเดือน หรือจ่ายในอัตรา 750 บาทต่อเดือน

ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 9% ต่อเดือน หรือจ่ายในอัตรา 432 บาทต่อเดือน

ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40

  1. ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  2. ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  3. ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อเดือน

ประกันสังคมเดือนสิงหาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่